Postępowanie rekrutacyjne do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 odbywa się w terminach określonych:

-  Zarządzeniem Wójta Gminy Drużbice,   

-   w oparciu o kryteria ustalone w ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

-  oraz kryteria określone przez Radę Gminy Drużbice.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu. Kandydatów przyjmuje się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza  komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.

Zarządzenie Nr 0050.9.2024 Wójta Gminy Drużbice z dnia 25 stycznia 2024 r.

Uchwała Nr XXX/326/2017 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Drużbice jest organem prowadzącym.