b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20240719_woda_woda.png

Szanowni mieszkańcy Gminy Drużbice oraz właściciele działek rekreacyjnych na naszym terenie!

Z uwagi na panujące w ostatnim czasie niekorzystne warunki atmosferyczne związane z wysokimi temperaturami, prosimy o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej.

Prosimy o wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej przede wszystkim do celów socjalno-bytowych i powstrzymanie się od podlewania trawników, ogrodów, mycia samochodów i napełniania przydomowych basenów.

Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodować obniżenie ciśnienia w sieci i doprowadzić do przerw w dostawie wody.

Oszczędzanie wody jest również niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Wójt Gminy Drużbice informuje, że pracownicy Urzędu Gminy w Drużbicach w najbliższych tygodniach, tj.: 22.07-02.08.2024 r., przeprowadzą kontrole nieruchomości w miejscowości Brzezie, Bukowie Dolne oraz Bukowie Górne w zakresie wyposażenia posesji w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dowody uiszczania opłat potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2023 poz. 1469), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Ponadto informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić bezzwłocznie.

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20240710_paragon_paragon.jpg

Krajowa Administracja Skarbowa w ramach akcji Weź paragon przeprowadza kontrole i karze mandatami nieuczciwych przedsiębiorców O akcji - Weź paragon - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

KAS zachęca do tego, aby konsumenci upominali się u sprzedawców o paragony fiskalne. Przypomina także, że prawidłowo wystawiony paragon ma charakterystyczne elementy, jak choćby napis, że jest to właśnie paragon fiskalny, NIP wystawcy, nazwę i adres punktu sprzedaży oraz centralnie umieszczone logo i numer unikatowy kasy rejestrującej.

Obowiązek wystawienia paragonu ma zdecydowana większość podmiotów sprzedających towary i usługi osobom fizycznym. Przedsiębiorca, który nie wydaje paragonów fiskalnych oszukuje swoich klientów. Pobiera od kupujących należny VAT, ale nie wykazuje go w ewidencji i zabiera do własnej kieszeni. 

Przepisy dopuszczają oprócz paragonu papierowego, również możliwość wydania paragonu w postaci elektronicznej, tzw. e-paragonu wezparagon.gov.pl

Jeśli nie otrzymaliśmy paragonu fiskalnego, a sprzedawca miał obowiązek go wystawić możemy to zgłosić:

W okresie I-V 2024 r. KAS przeprowadziła 21 167 nabyć sprawdzających – w 4379 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości (22,08%).

W ramach tych działań nałożono 4379 mandatów karnych na łączną kwotę 6 888 625 zł. Więcej na ten temat: https://www.pap.pl/aktualnosci/przestepstwa-paragonowe-szef-kas-przestrzega-konsumentow.

gallery1

Podczas sesji Rady Gminy Drużbice, która odbyła się 25 czerwca 2024 roku, Radni Gminy Drużbice podjęli uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drużbice Panu Tomaszowi Głowackiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Wotum poprzedzone było debatą nad Raportem o stanie Gminy Drużbice za 2023 rok. Przygotowany raport, stanowił podsumowanie rocznej działalności Wójta, ze szczególnym uwzględnieniem programów, strategii i uchwał Rady Gminy, pozwalający ocenić skuteczność pracy samorządu. Obejmował najważniejsze inwestycje, dane finansowe, informacje z działalności urzędu i gminnych jednostek oraz dane liczbowe z różnych obszarów gminy.

Wotum zaufania i absolutorium to wyraz uznania przez Radę Gminy , że Wójt wraz ze swoim zespołem, w sposób prawidłowy zapewnia funkcjonowanie Urzędu Gminy, realizuje uchwały podejmowane przez Radę Gminy, a w szczególności budżet Gminy. Jest to jedno z ważniejszych głosowań dla Wójta oraz pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, gdyż stanowi o tym, że podejmowane działania są akceptowane przez Radnych, czyli przedstawicieli Mieszkańców.