herb2.jpg

Szanowni Mieszkańcy Gminy Drużbice!

Informuję Państwa o możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu gminy Drużbice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Poniżej udostępniamy Regulamin naboru wstępnych deklaracji udziału w projekcie, który dostępny jest również w Urzędzie Gminy w Drużbicach (pokój nr 6).

Termin naboru wstępnych deklaracji udziału w projekcie: od 18 marca 2024r. od godz. 1200 do 22 marca 2024r. do godz. 1200

WAŻNE INFORMACJE:

 • Nabór wstępnych deklaracji udziału w projekcie prowadzony będzie przez Gminę Drużbice celem wsparcia gospodarki ściekowej na terenie Gminy oraz oszacowania ilości osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5m3/doba, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno – bytowych na terenach, dla których nie jest przewidziana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
 • Podmiotami uprawnionymi do składania wstępnej deklaracji udziału w projekcie są osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym) położoną na terenie Gminy Drużbice, na której zostanie wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.
 • O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby, które do tej pory nie korzystały z dofinansowań udzielanych przez Gminę Drużbice (np. projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii).
 • Planowana intensywność dofinansowania: dotacja w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych zadania, jednak nie więcej niż 10 000,00 zł brutto.
 • Okres wdrażania projektu: wydatkowanie środków rozumiane jako wypłata środków udzielonego dofinansowania
  do 31 października 2025 roku.
 • Dotacja będzie przekazywana mieszkańcowi jako zwrot poniesionych kosztów, tj. po wykonaniu inwestycji przez mieszkańca. Mieszkaniec przed otrzymaniem dotacji jest zobowiązany uregulować należność za wykonaną inwestycję.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do utrzymania trwałości zadania przez okres nie krótszy niż 3 lata licząc od daty jego zakończenia.
 • Dopuszcza się złożenie tylko jednej deklaracji na potrzeby jednego budynku mieszkalnego.
 • Więcej informacji można uzyskać w Referacie Strategii, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Zamówień Publicznych, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, tel. 44 631-10-79 wew. 1 lub 4.

 

 

                                                                                              Zachęcam do udziału!

                                                                                                   Wójt Gminy Drużbice

                                                                                                     Tomasz Głowacki         

Załączniki: