Urząd Gminy w Drużbicach informuje,
iż od 1 lutego 2024 roku zmieni się numer konta
 bankowego na który należy uiszczać opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie do 20 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy
(np. za miesiąc styczeń do 20-tego lutego itd.)
na rachunek bankowy o numerze:

08 1090 2705 0000 0001 5653 9180

 

Zmiana następuję również w numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat na podatek rolny, podatek leśny,
podatek od nieruchomości, opłatę skarbową
oraz opłatę za wodę.

W tytule wpłat należy podawać np. nr decyzji, rodzaj opłaty (podatek, woda) lub nr faktury
na rachunek bankowy o numerze:

68 1090 2705 0000 0001 5653 9167