Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 26 maja 2022 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach. .

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza sprawozdania finansowego za 2020.
  3. Wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Drużbice.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Józef Bartkiewicz