b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200101_ps_indywidualne_poradnictwo_strona.jpg

W dniu 21.06.2021r. rozpoczęło się indywidualne poradnictwo zawodowe w ramach projektu „Droga do Sukcesu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Indywidualne poradnictwo zawodowe ma na celu diagnozę predyspozycji, zainteresowań oraz problemów zawodowych.

W dniu 01.07.2021r. odbędą się pierwsze zajęcia grupowego poradnictwa zawodowego, których celem będzie budowanie motywacji do podejmowania aktywności zawodowej, zwiększenie wiedzy i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, sporządzania
dokumentów aplikacyjnych oraz metod poszukiwania pracy.

W zajęciach indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego bierze udział 8 mieszkańców gminy Drużbice, w tym 2 osoby z obszaru rewitalizacji.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20211105_psycholog_psycholog.png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że dyżur specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w miesiącu listopadzie i grudniu 2021r. odbywał się będzie w godz. 16.00-18.00 w następujacych dniach:

-18 listopada 2021r,

-25 listopada 2021r.,

-9 grudnia 2021r.,

-16 grudnia 2021r.

Jednocześnie przypominamy, iż dyżur psychologa-terapeuty uzależnień odbywa się w każdy wtorek w godz. 16.00-19.00, natomiast dyżur psychologa z Ośrodka Interwencji Kryzysowej (PCPR w Bełchatowie) w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00-18.00. Wszystkie porady udzielane są bezpłatnie. Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku, który jest siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej, adres Drużbice 20.

Zachęcamy osoby uwikłane w problem uzależnień lub przemocy do korzystania z porad specjalistów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczenej w Drużbicach informuje, że od dnia 01.09.2021r. do dnia 15.09.2021r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2021/2022. Pobierać jak i złożyć wniosek można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 4.

 

Wzór wniosku:

https://www.druzbice.pl/index.php/formularze-do-pobrania/357-wyprawka-szkolna-stypendium-socjalne

W dniu 2 sierpnia 2021 roku w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach w ramach projektu „Droga do Sukcesu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach, w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczęło się szkolenie zawodowe „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami montera instalacji sanitarnych i urządzeń sanitarnych”. W szkoleniu bierze udział 8 mieszkańców gminy Drużbice w tym 2 osoby z obszaru rewitalizacji.  Szkolenie zawodowe będzie prowadzić do podniesienia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych.

Harmonogram zajęć na szkoleniu

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 02 sierpnia do 16 sierpnia 2021 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Drużbice.
Badania realizowane są metodą internetową- kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/652384/gmina-druzbice-mieszkancy-2021.html


Zachęcamy do udziału w badaniu.