Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii
elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie
przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie
domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek
elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem
energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym
warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła
ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).
We wniosku znajdują się dane o wnioskodawcy i wszystkich członkach jego gospodarstwa domowego.
Należy podać też numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek.
Należy również wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które
zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.
We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych
dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.
Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE,
której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

Gmina Drużbice kontynuuje w 2023 roku realizację rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach zaprasza osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi opieki wytchnieniowej w 2023 roku do kontaktu telefonicznego z pracownikami socjalnymi, tel. 44 631-10-13, 573-793-001, 573-793-003.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługa przysługuje w przypadku zamieszkiwania we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Usługa ma na celu czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program „Opieka wytchnieniowa: - edycja 2023 jest realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Więcej informacji:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

https://www.gov.pl/attachment/8e4648e0-3088-426d-b9d8-8681519581c4

https://www.gov.pl/web/rodzina/logotypy-ministerstwa

„Mamy mało czasu. Od teraz – trzy tygodnie… Guz nie czeka, musimy go jak najszybciej usunąć, by dać tacie szansę na życie! Dlatego w imieniu taty i całej naszej rodziny z całego serca prosimy o pomoc… Tylko z Wami się uda!

Paulina, córka Wiesława z mamą Aliną i bratem Mariuszem”

Więcej informacji i możliwość dokonania wpłaty:

https://www.siepomaga.pl/wieslaw-szafran

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach  przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny),
  • mleczne (mleko UHT),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały),
  • tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 1027 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Drużbice.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- 25 ton żywności;

- 2000 paczek żywnościowych;

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 23 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 1 warsztaty żywieniowo dietetyczne w ramach działań towarzyszących.

            Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków do nowego programu planowany jest od  stycznia 2023 roku. Zapisy będą przyjmowane telefoniczne lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbciach. Pomoc będą mogły otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania 
    z pomocy społecznej (tj. 776 zł).
  • 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).