b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20231228_popz2_popz2.jpg

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ). Program - podobnie jak PO PŻ - opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnej 1823,60 zł i 1410,00 zł dla osoby w rodzinie oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje na temat programu FEPŻ znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Link do strony:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Informacje o terminach wydawania skierowań do Podprogramu 2023 będą przekazywane na bieżąco.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20231228_popz_popz.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy w Drużbicach  przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie maj 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: cukier biały, makaron jajeczny świderki, mleko UHT, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, szynka wieprzowa mielona o łącznej wadze ok. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 1000 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Drużbice.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy łącznie 9216,40kg żywności w formie 1000 paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ PP 2021plus dla 38 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono   warsztaty edukacyjne (dwa dietetyczne i  jeden kulinarny) w ramach działań towarzyszących.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 października 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024, realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył z Funduszu
Solidarnościowego w 2024 r. kwotę 190 000 000,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drużbicach, tel. 573-793-001 lub 573-793-003 do dnia 14 listopada 2023 r.

Więcej informacji o programie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230908_fasd_fasd.jpg

Obchody Światowego Dnia Świadomości FASD (Spektrum  Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) rozpoczynają się cyklicznie 9 września o godz. 9.09. Powtarzające się dziewiątki w dacie i godzinie symbolizują 9 miesięcy ciąży bez alkoholu.

FASD jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.

FASD charakteryzują: uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia neurologiczne, opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzenia zachowania, niedorozwój umysłowy, nadpobudliwość psychoruchowa, wady rozwojowe (m.in.: serca i stawów). Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z uczeniem się, koncentracją uwagi, pamięcią, zdolnością do rozwiązywania problemów, koordynacją ruchową, zaburzeniami mowy, relacjami z ludźmi i przestrzeganiem norm społecznych.

Deficyty związane z FASD mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny dziecka także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości.

Najcięższą formę uszkodzeń wywołanych prenatalną ekspozycją na alkohol stanowi Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), w którym oprócz uszkodzeń ośrodkowego układy nerwowego wstępują również prenatalne i postnatalne zaburzenia wzrostu; dysmorfie twarzy.

Badania populacyjne szacujące rozpowszechnienie FASD przeprowadzone wśród polskich dzieci w wieku od 7 do 9 lat wskazują na występowanie FASD nie mniej niż w 20 przypadkach na 1000 dzieci.

Zapraszamy Państwa do czynnego włączenia się w rozpowszechnianie informacji o tym, że żadna ilość alkoholu w ciąży nie jest bezpieczna dla dziecka!

Więcej: Alkohol-Kobiety-FASD

Bezpłatną pomoc mieszkańcom województwa łódzkiego w zakresie diagnozy dziecka w kierunku zaburzeń ze spektrum FASD oferuje dzieciom Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi.

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach informuje, że od dnia 01.09.2023r. do dnia 15.09.2023r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2023/2024. Pobierać jak i złożyć wniosek można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 4.

Wzór wniosku