Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Lasy jako najbardziej naturalna forma przyrodnicza związana jest z krajobrazem i życiem społeczeństwa. Lasy pełnią wielorakie funkcje: dodatnio oddziałują na środowisko przyrodnicze, dostarczają surowca drzewnego, owoców leśnych oraz są obszarem dla rekreacji i turystyki. Lasy korzystnie wpływają na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia ludzi oraz równowagę przyrodniczą.

 Lasy i grunty leśne w gminie Drużbice zajmują 16,6% ogólnej powierzchni gminy (1895 ha). W strukturze własnościowej przeważają lasy państwowe (ok. 50%) administrowane głównie przez Nadleśnictwo Bełchatów oraz Nadleśnictwo Kolumna (niewielki obszar w północnej części gminy). Największe kompleksy leśne (północna część gminy) wchodzą w obręb Tuszyńsko-Dłutowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na pozostałym obszarze lasy są rozrzucone i stanowią na ogół własność prywatną.