Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że wnioski o dodatek węglowy oraz o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła składa się ze względu na miejsce zamieszkania, do dnia 30 listopada 2022r.

 

Zgodnie z nowelizacjami ustaw dotyczących wypłaty ww. dodatków, które weszły w życie w dniu 3 listopada 2022 r. w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, zamieszkujących pod jednym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się zasady jeden adres – jeden dodatek. Oznacza to, że gospodarstwom domowym zamieszkującym w odrębnych lokalach (które nie mają odrębnego adresu) przysługuje dodatek węglowy lub dodatek z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła.

Przyznanie dodatków w przypadku takich gospodarstw domowych nastąpi w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 44 631 10 13.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami dodatki przysługują również gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest jedno ze źródeł, o których mowa w odpowiednich ustawach.

Poza powyższymi zmianami obowiązują wszystkie dotychczasowe wymogi dla przyznania dodatków.

 

Więcej informacji dot. wprowadzonych zmian:

https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że wnioski o dodatek osłonowy można składać tylko do 31.10.2022 r.
Jest to dodatek, który ma na celu zrekompensowanie obywatelom wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Jego przyznanie jest uzależnione od dochodu osiągniętego w 2021 r.:
- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, kryterium dochodowe wynosi 2.100 zł,
- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, kryterium dochodowe wynosi 1.500 zł na osobę;
W przypadku, gdy dochód przekracza powyższe kwoty, obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Więcej informacji:

https://druzbice.pl/index.php/dla-mieszkancow/pomoc-spoleczna/2172-dodatek-oslonowy

Ważne dla osób ubiegających się o dodatek węglowy lub dodatek dla gospodarstw domowych, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, ponieważ jeden dodatek dla gospodarstw domowych lub jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem.

Dodatek wypłaca się bowiem w tym przypadku wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, a pozostałe wnioski złożone na ten sam adres pozostawia się bez rozpoznania.

 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Klimatu i Środowiska jeśli gospodarstwo domowe, które złożyło wniosek jako kolejne jest funkcjonalnie wydzielone, stanowi odrębną jednostkę i samodzielnie się ogrzewa, to warunkiem ubiegania się o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych lub dodatku węglowego jest uprzednie wyodrębnienie lokalu lub ustalenie numeru budynku i nadanie mu oddzielnego adresu.

 

Należy jednak pamiętać, że zmiana adresu powoduje konieczność zgłoszenia tej zmiany m.in. do ewidencji mieszkańców Urzędu Gminy – zmiana adresu zameldowania, urzędu skarbowego, banku, ZUS, pracodawcy, urzędu pracy, ubezpieczyciela, w przypadku przedsiębiorców - do CEIDG.

Bliższe informacje na temat warunków uzyskania oddzielnego adresu można uzyskać w Referacie strategii, pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zamówień publicznych, inwestycji i gospodarki przestrzenneUrzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A, pokój nr 6, tel. 44 631 10 78 w. 31

Nowelizacją ustawy o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692, 1967) ustawodawca wprowadził zmiany mające wpływ na ustalanie prawa do tego dodatku.

Zgodnie ze zmienionym art. 2 ust. 1 ustawy prawo do wypłaty dodatku węglowego zostało uzależnione od terminu zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków: dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego główne źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do tej ewidencji do dnia 11 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z dodanym ust. 3a w art. 2 ustawy  w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Zgodnie z dodanym ust. 3b w art. 2 ustawy w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z dodanym ust. 5a w art. 2 ustawy dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967), tj. gospodarstwom domowym, w których główne źródło ciepła jest zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowanym, innym rodzajem biomasy, skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym.

 

Zgodnie ze zmienionym ust. 11 w art. 2 ustawy dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

 

Ponadto poza weryfikacją zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, zgodnie z dodanym ust. 15a w art. 2 ustawy dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego organ bierze pod uwagę w szczególności, tj. nie mniej niż:
1) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:
a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
b) świadczenia wychowawczego,
c) dodatku osłonowego,
3) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

https://druzbice.pl/index.php/dla-mieszkancow/pomoc-spoleczna/2293-informacja-o-dodatku-weglowym

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

Informujemy, że w dniu 12 sierpnia 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022, poz. 1692). Realizatorem zadania w imieniu Gminy Drużbice jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20, 97-403 Drużbice. Tel: 044 631 10 13

Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec na paliwo stałe wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa  w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022, poz. 438). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

  • Dodatek węglowy wynosi 3000 zł zarówno dla gospodarstwa jednoosobowego jak i wieloosobowego i będzie wypłacany jednorazowo.
  • Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
    1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
    2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe  wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

  • Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zakupiono paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 147).
  • Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać do dnia 30 listopada 2022r., wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach uprzejmie prosi o dołączanie do wniosku o wypłatę dodatku węglowego wydruku z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, co przyczyni się do sprawniejszego rozpatrzenia wniosku.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach Drużbice 20, 97-403 Drużbice, jak i za pomocą platformy ePUAP  na skrzynkę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach.

Osoby składające wniosek o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej winny go opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dokumenty do pobrania:

Ustawa o Dodatku Węglowym

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy