Ważne dla osób ubiegających się o dodatek węglowy lub dodatek dla gospodarstw domowych, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, ponieważ jeden dodatek dla gospodarstw domowych lub jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem.

Dodatek wypłaca się bowiem w tym przypadku wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, a pozostałe wnioski złożone na ten sam adres pozostawia się bez rozpoznania.

 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Klimatu i Środowiska jeśli gospodarstwo domowe, które złożyło wniosek jako kolejne jest funkcjonalnie wydzielone, stanowi odrębną jednostkę i samodzielnie się ogrzewa, to warunkiem ubiegania się o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych lub dodatku węglowego jest uprzednie wyodrębnienie lokalu lub ustalenie numeru budynku i nadanie mu oddzielnego adresu.

 

Należy jednak pamiętać, że zmiana adresu powoduje konieczność zgłoszenia tej zmiany m.in. do ewidencji mieszkańców Urzędu Gminy – zmiana adresu zameldowania, urzędu skarbowego, banku, ZUS, pracodawcy, urzędu pracy, ubezpieczyciela, w przypadku przedsiębiorców - do CEIDG.

Bliższe informacje na temat warunków uzyskania oddzielnego adresu można uzyskać w Referacie strategii, pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zamówień publicznych, inwestycji i gospodarki przestrzenneUrzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A, pokój nr 6, tel. 44 631 10 78 w. 31

Nowelizacją ustawy o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692, 1967) ustawodawca wprowadził zmiany mające wpływ na ustalanie prawa do tego dodatku.

Zgodnie ze zmienionym art. 2 ust. 1 ustawy prawo do wypłaty dodatku węglowego zostało uzależnione od terminu zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków: dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego główne źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do tej ewidencji do dnia 11 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z dodanym ust. 3a w art. 2 ustawy  w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Zgodnie z dodanym ust. 3b w art. 2 ustawy w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z dodanym ust. 5a w art. 2 ustawy dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967), tj. gospodarstwom domowym, w których główne źródło ciepła jest zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowanym, innym rodzajem biomasy, skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym.

 

Zgodnie ze zmienionym ust. 11 w art. 2 ustawy dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

 

Ponadto poza weryfikacją zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, zgodnie z dodanym ust. 15a w art. 2 ustawy dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego organ bierze pod uwagę w szczególności, tj. nie mniej niż:
1) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:
a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
b) świadczenia wychowawczego,
c) dodatku osłonowego,
3) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

https://druzbice.pl/index.php/dla-mieszkancow/pomoc-spoleczna/2293-informacja-o-dodatku-weglowym

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

Informujemy, że w dniu 12 sierpnia 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022, poz. 1692). Realizatorem zadania w imieniu Gminy Drużbice jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20, 97-403 Drużbice. Tel: 044 631 10 13

Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec na paliwo stałe wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa  w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022, poz. 438). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

  • Dodatek węglowy wynosi 3000 zł zarówno dla gospodarstwa jednoosobowego jak i wieloosobowego i będzie wypłacany jednorazowo.
  • Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
    1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
    2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe  wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

  • Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zakupiono paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 147).
  • Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać do dnia 30 listopada 2022r., wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach uprzejmie prosi o dołączanie do wniosku o wypłatę dodatku węglowego wydruku z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, co przyczyni się do sprawniejszego rozpatrzenia wniosku.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach Drużbice 20, 97-403 Drużbice, jak i za pomocą platformy ePUAP  na skrzynkę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach.

Osoby składające wniosek o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej winny go opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dokumenty do pobrania:

Ustawa o Dodatku Węglowym

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy

 

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3) kocioł olejowy
zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania uruchomionych po raz pierwszy i zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,


Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.


W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.


W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:
1) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
2) gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

 

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Organ dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych,

w szczególności w zakresie:

1) zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków,

2) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:
a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
b) świadczenia wychowawczego,
c) dodatku osłonowego,
4) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców,

 

Przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania dodatku dla gospodarstw domowych, uchylenie oraz rozstrzygnięcie
w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji administracyjnej.
Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku. Osoby, które nie podały we wniosku adresu poczty elektronicznej mogą odebrać tę informację osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 

Wnioski o przyznanie dodatku można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach Drużbice 20, 97-403 Drużbice, jak i za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) na skrzynkę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach.

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-na-inne-zrodla-ciepla 

Dokumenty do pobrania:

Instruktaż jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967)

 

 

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220623_gops_gops.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby w niepełnosprawnościami do skorzystania z usług asystenta osobistego. Zadaniem asystenta jest wspieranie osoby z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności, w tym czynnościach samoobsługowych oraz wsparcie w funkcjonowaniu w życiu społecznym np. wsparcie w dojazdach do wybranych miejsc, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury.

 

Z usługi może skorzystać:

  • osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo traktowane na równi z wymienionymi,
  • dziecko do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Usługa jest świadczona bezpłatnie w ramach resortowego Programu MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

 

Kontakt do pracowników socjalnych: 573-793-003, 573-003-001

więcej informacji o programie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022