Informacja Wójta Gminy Drużbice z dnia 28.03.2024 r.o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego

Na podstawie art. 37f § 5 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) podaje się do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Drużbice w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2024 r. w godzinach i trasach podanych w niniejszym ogłoszeniu.

Transport publiczny realizowany będzie przez PKS Bełchatów - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  w Bełchatowie Sp z o o.

Rozkład jazdy

Wójt Gminy Drużbice informuje, że pracownicy Urzędu Gminy w Drużbicach w najbliższych tygodniach, tj.: 22-31.01.2024 r., przeprowadzą kontrole nieruchomości w miejscowościach: Kazimierzów oraz Katarzynka
w zakresie wyposażenia posesji w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dowody uiszczania opłat potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2023 poz. 1469), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Ponadto informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić bezzwłocznie.

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

Wnioski można składać w terminie do 31 stycznia 2024 roku.

Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki własne z budżetu Gminy Drużbice.

Finansowaniem objęty będzie następujący zakres prac: załadunek azbestu w ilości odpowiadającej zadeklarowanej we wniosku (przy czym odpady winny być ułożone na paletach i właściwie zabezpieczone folią), transport i przekazanie odpadu do unieszkodliwiania na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych.

Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dofinansowanie nie obejmuje:

  • Zwrotu kosztów odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, jeżeli właściciel odpadu we własnym zakresie zlecił uprawnionemu podmiotowi odbiór, transport i utylizację odpadów.
  • Kosztów poniesionych na demontaż (rozbiórkę) oraz zapakowanie wyrobów zawierających azbest.
  • Kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Stosowny wniosek dostępny jest w Urzędzie Gminy Drużbice, pokój nr 7 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce > Formularze do pobrania > Gospodarka odpadami > Wniosek o dofinansowanie na załadunek, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Drużbice.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nie pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi złożone wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Więcej informacji w powyższej sprawie można uzyskać pod nr tel. 44/631 10 79 wew. 3

Wójt Gminy Drużbice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Drużbice został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Teresin stanowiącej własność Gminy Drużbice.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące oddania do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Drużbice można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice – Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 7, tel. (044) 631-10-79 wew. 20.

Link do Zarządzenia: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminywDruzbicach/document/936503/Zarzadzenie-120_17_2023

Wójt Gminy Drużbice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drużbicach został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w miejscowości Kazimierzów, dz. nr ewid. 113/1 o pow. 1,2336 ha; dz. nr ewid. 113/2
o pow. 1,3674 ha; dz. nr ewid. 192/1 o pow. 0,8312 ha. Łączna powierzchnia do wydzierżawienia 3,4322 ha.

UWAGA! Włóknina używana do przykrywania ziemniaków i warzyw nie jest brana  pod uwagę w tym programie.  Nabór wniosków będzie trwał  do 28.02.2023r.

Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Drużbicach.  Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie pokój nr 7 oraz ze strony internetowej www.druzbice.pl

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Drużbice dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą  do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy Drużbice.

Wniosek