Wójt Gminy Drużbice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Drużbice

zostało wywieszone ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Drużbice-Kolonia.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 7, tel. (044) 631-10-79 wew.20.

Pełna treść ogłoszenia
Oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego
Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
Oświadczenie po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji
Oświadczenie po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego o posiadaniu stażu pracy w rolnictwie