To, czym się pali w domowym piecu, nie jest prywatną sprawą właściciela lokalu. Od tego czym palimy zależy przecież jakość powietrza i czystość w okolicy. Domowy piec nie jest spalarnią śmieci – nie powinno do niego trafiać nic poza paliwem określonym przez producenta w instrukcji użytkowania pieca.

Najgorsze, co można zrobić, to palić w piecu odpady z całego domostwa. Powstałe po spaleniu np. starych mebli, plastikowych odpadków czy odzieży szkodliwe substancje – jako, że stosunkowo ciężkie, szybko osiądą na terenie działki, na której stoi dom i niestety na roślinach uprawianych w przydomowych ogródkach.

W spalinach pochodzących ze spalania odpadów znajdują się m.in.: pyły, tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, takie jak kadm, rtęć, ponadto chlorowodór, cyjanowodór, dioksyny. Przy spalaniu materiałów z PVC, z którego wykonane są wykładziny, butelki, otoczki kabli, folie powstaje chlorowodór, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny. Spalając pianki poliuretanowe (buty, odzież, meble) do powietrza emitowany jest cyjanowodór, który tworzy z wodą kwas pruski. Spalając sklejkę płyty wiórowe emitujemy formaldehyd. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. typu PET (worki foliowe, odpady z gumy czy lakierowane materiały) w wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny.

Spalanie w domowych piecach przebiega w zbyt niskich temperaturach tj. od 200-500 stopni Celsjusza.  W specjalistycznych instalacjach do przetwarzania odpadów spalanie przebiega w temperaturze około 1000-1200 stopni Celsjusza. Instalacje do termicznego przekształcania odpadów są wyposażone w systemy oczyszczania spalin, w których redukowane są: pyły, tlenki azotu, kwaśne zanieczyszczenia, metale ciężkie, dioksyny, furany itd. Emitowane przez kominy spalarni spaliny są monitorowane a normy emisyjne bardzo restrykcyjne.

Pamiętaj !

Kto, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub wspósłpalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny (art. 191  ustawy o odpadach – Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

Pamiętajmy, że niedopuszczalne jest spalanie odpadów komunalnych w piecach i kotłowniach domowych, ze względu na fakt, że nie spełniają one wymagań dla instalacji termicznego przekształcania odpadów, a w szczególności standardów emisyjnych, przez co zanieczyszczenia mogą przedostawać się do atmosfery. Organami właściwymi do podejmowania działań kontrolnych zmierzających do zapobiegania nieprawidłowemu postępowaniu z odpadami jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.), wójt, burmistrz lub prezydent miasta może w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Kwestie związane z kontrolą są regulowane w art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska, który stanowi, że marszałek województwa, wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska Mogą oni upoważnić do przeprowadzenia kontroli pracowników podległych im urzędów lub funkcjonariuszy straży gminnych.

Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

  1. Wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren.
  2. Przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych.
  3. Żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.
  4. Żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Zgodnie z art. 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399, ze zm.) wójt, burmistrz, prezydent miasta może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowego komendanta Policji o pomoc, jeśli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych, komendant Policji ma obowiązek zapewnienia pomocy Policji w toku wykonywania czynności kontrolnych.

Pamiętaj ! Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.