OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRUŻBICE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie skierował do tut. Urzędu Gminy pismo Znak: PINB.4138/011ORG/376/2016/AP z dnia 19.12.2016r., w którym przypomina właścicielom/zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego poprzez sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych oraz stanu sprawności instalacji grzewczych w tym instalacji gazowej, pieców co i cw. Ponadto informuje, że po intensywnych opadach śniegu właściciel lub zarządca powinien przeprowadzić dodatkowy przegląd obiektu budowlanego w zakresie jego bezpiecznego użytkowania.

Obowiązek ten wynika z art. 62 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżanie dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku. Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie przypomina jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane).