b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20211028_lad_lad.jpg

Gmina Drużbice otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”‼️
Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszystkie projekty zgłoszone do Programu przez Gminę Drużbice zostały pozytywnie rozpatrzone, dzięki czemu ponad 90% planowanych kosztów będzie pokryte z dofinansowania. Pozyskane wsparcie finansowe pozwoli zrealizować trzy inwestycje:
👉Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Wadlew, Gmina Drużbice – dofinansowanie: 4 500 000 zł (przewidywana wartość inwestycji 5 000 000 zł)
👉Przebudowa drogi Zabiełłów – Podstoła, Gmina Drużbice – dofinansowanie 2 375 000 zł (przewidywana wartość inwestycji 2 500 000 zł)
👉Przebudowa drogi w miejscowości Pieńki Głupickie, Gmina Drużbice – dofinansowanie 950 000 zł (przewidywana wartość inwestycji 1 000 000 zł)

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20211018_zlobek_rekrutacja.jpg

Gmina Drużbice

ogłasza rekrutację do projektu

„Aktywny Maluch, Aktywny Rodzic”

1.10.2021 – 30.06.2023


dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Projekt obejmie zapewnienie opieki i zajęć edukacyjno-wychowawczych dla 24 dzieci w wieku
do lat 3 w ramach utworzonego Gminnego Żłobka w Drużbicach.

Wsparcie kierowane jest do 24 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkujących
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w gm. Drużbice, na obszarze województwa łódzkiego.

Rekrutacja wyłoni  16 osób pracujących i 8 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy lub utrzymaniu zatrudnienia.

O pierwszeństwie do udziału w projekcie decydować będą kryteria tj.: status osoby długotrwale bezrobotnej, wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka, za spełnienie których przyznana zostanie premia punktowa. Przy równej liczbie punktów będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Żłobek czynny będzie w godz. 7.00-17.00. Prowadzone będą zajęcia z rytmiki i języka angielskiego,
a dzieci z nieprawidłowościami mowy objęte zostaną terapią logopedyczną.

Do żłobka przyjęte mogą zostać także dzieci poniżej pierwszego roku życia!

Zgłoszenie następuje poprzez złożenie w Biurze Projektu wypełnionego Formularza zgłoszeniowego lub przesłanie go elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w okresie od 18 do 29 października br.

Wzór Formularza zgłoszeniowego dostępny jest w Biurze Projektu lub na stronie www.druzbice.pl,

Udział w projekcie jest bezpłatny (z wyjątkiem opłat za wyżywienie).

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu.

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Klauzula informacyjna

Gmina Drużbice planuje przystąpić do programu grantowego pn. „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

 

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 1. nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w wyjątkowych przypadkach możliwy jest zakup komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
 2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
  w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 

Beneficjentami ostatecznymi projektu są uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich.

 

Wnioskodawcą będzie Gmina Drużbice, zaś Rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

 • oświadczenia, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez Gminę Drużbice,
 • zgody na przetwarzanie danych,
 • informacji o sprzęcie i usługach.

Oświadczenie złożone przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie zostanie zweryfikowane w zakresie jego poprawności. W szczególności, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie tj.

 • czy dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
 • czy dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej
  i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR;
 • dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W celu poprawnej weryfikacji należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia
w danym PPGR.

Szczegółowe informację dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Drużbicach (pokój nr 6).

 

Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie dla rodzica-opiekuna

2. Oświadcenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4. Informacja o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia Internetu

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20211001_szczepienie_szczepienie.jpg

Urząd Wojewódzki w Łodzi informuje, iż w związku ze stosunkowo niskim poziomem zaszczepienia mieszkańców powiatu bełchatowskiego, od dnia 22 września 2021 r. na  placu targowym przy ul. Głównej w Kleszczowie rozpoczął działalność mobilny kontenerowy punkt szczepień przeciw Covid-19. Punkt czynny jest w następujące dni tygodnia:

-   poniedziałek 09:00 - 14:00,
-    środa 14:00 - 19:00,
-    piątek 14:00 - 19:00,

-    sobota 09:00 - 14:00.

Szczepienia w mobilnym punkcie szczepień przeciw Covid-19 nie wymagają wcześniejszej rejestracji. Punkt wyposażony jest w szczepionki producentów Pfizer oraz Johnson&Johnson, tak aby zaszczepić mogły się również osoby poniżej 18. roku życia, a także osoby uprawnione do przyjęcia trzeciej dawki.

 

gallery1

Dzień 18 września 2021 zapisał się jako ważna data na kartach historii gminy Drużbice. Tego dnia na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie samochodów pożarniczych. Nowe samochody otrzymali: OSP Bukowie Górne, OSP Drużbice (2 pojazdy), OSP Podstoła, OSP Rasy, OSP Rożniatowice oraz OSP Suchcice. Po powitaniu zaproszonych gości przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Drużbicach dh Macieja Olejnika, odbyła się polowa msza święta prowadzona przez kapelana ks. Adama Stańdo. Podczas mszy świętej wszystkie pojazdy zostały poświęcone. Poświęcona została również sala przy OSP Drużbice, która została przekazana do użytkowania. Kolejno nastąpiła część oficjalna, na której wyróżnieni druhowie otrzymali odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa. Przedstawiciele jednostek otrzymali również akty przekazania w użytkowanie wozów dla skutecznej i sprawnej ochrony przeciwpożarowej. Wszyscy zaproszeni goście gratulowali włodarzom gminy tak udanych przedsięwzięć w zakresie doposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki w swoim przemówieniu podkreślił, że spełniło się jedno z jego postanowień, aby wszystkie jednostki OSP były wyposażone w pojazdy specjalne oraz życzył wszystkim druhnom i druhom dużo zdrowia, pomyślności oraz motywacji do dalszej pracy i działania na rzecz lokalnej społeczności. Na zakończenie sobotnich uroczystości pojazdy wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych biorących udział w wydarzeniu, wykonały honorowy przejazd, aby wszyscy jego uczestnicy mogli obejrzeć wozy pożarnicze w pełnej okazałości.