Przewodnicząca Rady Gminy w Drużbicach informuje o możliwości zgłaszania się mieszkańców Gminy Drużbice do debaty nad raportem o stanie Gminy Drużbice za 2022 rok.

Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.

Sesja, na której będzie przedstawiony raport odbędzie się 30 maja 2023 r.

Rada rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi (tzw. sesja absolutoryjna).

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Sesja, na której przeprowadzona zostanie debata, odbędzie się w czerwcu 2023 r.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób(w gminie do 20 000 mieszkańców).

Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 29 maja 2023 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Rady Gminy w Drużbicach (Urząd Gminy w Drużbicach, I piętro, pokój nr 9) w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 30 maja 2023 r. nie będą rozpatrywane.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie oraz „Raport o stanie gminy” zamieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Drużbice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach – Piątkowska

Wzór zgłoszenia mieszkańca Gminy Drużbice do udziału w debacie

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230523_kryterium_kryterium.jpg

Od dnia 15 maja 2023 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  w wysokości do 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Do pomocy uprawnia dochód:

- 1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1.410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach informuje, że nadal istnieje możliwość zakwalifikowania się do Programu i otrzymania skierowania do odbioru żywności. Aby otrzymać  skierowanie należy zgłosić się osobiście lub telefonicznie do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach. Telefon do kontaktu: 573-793-001 lub 573-793-003.

Przewidywana dystrybucja żywności w gminie Drużbice planowana jest na początek lipca 2023r.

gallery1

W sobotę 13 maja odbyły się uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka.

W tym roku w Suchcicach nasi Druhowie w galowych mundurach dumnie reprezentowali swoje jednostki.

Wśród obecnych był Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki, Zastępca Wójta Pani Dorota Augustyniak, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Sylwia Stelmach - Piątkowska, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Bełchatowie mł. bryg. Adam Pstrokoński. Były życzenia oraz podziękowania dla Strażaków za trud, poświęcenie, zaangażowanie oraz wielki dar serca od Wójta Gminy oraz Przewodniczącej Rady  Gminy. Podczas uroczystości został odznaczony Czesław Marusiński. Brązowy Medal Powiatowy za zasługi dla pożarnictwa druh Czesław przyjął z rąk Komendanta PSP Bełchatów Adama Pstrokońskiego oraz Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego.

Życzymy wszystkim Druhom Strażakom wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w tej ciężkiej i niebezpiecznej społecznej służbie.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230512_floriany_floriany.jpg

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023

Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.

Celem Konkursu jest również:

  • promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości życia lokalnych środowisk,
  • nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji,
  • propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i w szerokim znaczeniu promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.

Inicjatywy będą oceniane w 7 kategoriach:

I Infrastruktura przestrzeni publicznej

II Ochrona środowiska i ekologia

III Edukacja

IV Sport, rekreacja i turystyka

V Kultura i tradycja

VI Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

VII Kategoria specjalna

Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać od 1 maja do 30 czerwca 2023 roku.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wypełnienie formularza online dostępnego w regulaminie Konkursu, który znajdziecie na stronie www.floriany.pl w zakładkach KONKURS/REGULAMIN lub KONKURS/FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO KONKURSU. Następnie należy wypełnić opisowy formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania w zakładce KONKURS/ FORMULARZE, wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby oraz wysłać do 30 czerwca pocztą tradycyjną wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową na płytach CD lub pendrive na adres:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

  1. Oboźna 1,

00-340 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: KONKURS FLORIANY.

Może to Wasza straż zdobędzie prestiżową statuetkę FLORIANA?