Postępowanie rekrutacyjne do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 odbywa się w terminach określonych Zarządzeniem Wójta Gminy Drużbice, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone przez Radę Gminy Drużbice.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu. Kandydatów przyjmuje się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza  komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.

Zarządzenie nr 0050.11.2022

Uchwała nr XXX.326.2017

Wójt Gminy Drużbice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Drużbice na rok 2022 .

Wnioski można składać w terminie

od 1 lutego do 25 lutego 2022 r.

Źródłem finansowania zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki własne z budżetu Gminy Drużbice.

Finansowaniem objęty będzie następujący zakres prac: załadunek azbestu w ilości odpowiadającej zadeklarowanej we wniosku (przy czym odpady winny być ułożone na paletach
i właściwie zabezpieczone folią), transport i przekazanie odpadu do unieszkodliwiania na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych.

Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dofinansowanie nie obejmuje:

  1. Zwrotu kosztów odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, jeżeli właściciel odpadu we własnym zakresie zlecił uprawnionemu podmiotowi odbiór, transport i utylizację odpadów.
  2. Kosztów poniesionych na demontaż (rozbiórkę) oraz zapakowanie wyrobów zawierających azbest.
  3. Kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Osoby zainteresowane zrealizowaniem tego typu zadania proszone są o złożenie do dnia 25 lutego 2022 r. stosownego wniosku

w Urzędzie Gminy Drużbice, 97-403 Drużbice 77A.

Wniosek można pobrać w Urzędzie lub na stronie www.druzbice.pl (Formularze do pobrania → Gospodarka odpadami)

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nie pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi złożone wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Więcej informacji w powyższej sprawie można uzyskać pod nr tel. 44/631 10 79 wew. 20

 

gallery1

11 stycznia 2022 roku w Piotrkowie Trybunalskim zostało podpisane porozumienie międzygminne powołujące Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski – Bełchatów.  MOF Piotrków Trybunalski - Bełchatów - Radomsko to obszar obejmujący 25 gmin z powiatu piotrkowskiego, radomszczańskiego i bełchatowskiego.

- Podpisanie porozumienia, to wielka szansa dla Gminy Drużbice na dofinansowanie inwestycji, które podniosą poziom życia mieszkańców naszej gminy oraz naszych sąsiadów – mówi Tomasz Głowacki

MOF który tworzy m. in. Gmina Drużbice jest jednym z czterech na terenie województwa łódzkiego. Dzięki podpisaniu porozumienia powołującego Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jednostki samorządu terytorialnego będą miały szansę otrzymać wsparcie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Szanowni Państwo !!

Wójt Gminy Drużbice informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Jednostka Samorządu Terytorialnego ma ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drużbice, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o dokonanie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji wprowadzane są w oparciu o zgłoszenie przedłożone przez właściciela lub użytkownika nieruchomości na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków i obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie gminnej ewidencji.

Druki oświadczenia można otrzymać w tutejszym urzędzie – Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub pobrać ze strony Urzędu Gminy (www.druzbice.pl → Formularze do pobraniaNieczystości ciekłe). Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy złożyć w terminie do 28 lutego 2022 r.

Jednocześnie informuję, że w przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi. W świetle przepisów przywołanej wyżej ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni wykonują wyspecjalizowane firmy posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wydane przez właściwego wójta (wykaz dostępny na stronie UG), a każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego.

Każdorazowa zmiana właściciela nieruchomości oraz zamiana zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni na inny system gromadzenia nieczystości płynnych wymaga złożenia nowego oświadczenia.