b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20240602_mroz_mroz.png

Wójt Gminy Drużbice, informuje producentów rolnych, o możliwości składania wniosków do Urzędu Gminy w Drużbicach o szacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - przymrozków wiosennych. Termin składania wniosków - do 12 czerwca 2024 roku.

Wniosek o szacowanie szkód w gospodarstwie należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich na 2024 rok, złożonym do ARiMR oraz dołączyć kserokopię tego wniosku.

W przypadku posiadania zwierząt gospodarskich należy również dołączyć kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

We wniosku należy:

- uwzględnić wszystkie uprawy i ich powierzchnię (również uprawy w których straty nie wystąpiły)

- wnioski muszą być zgodne z danymi jakie składane są do ARiMR o dopłaty obszarowe.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: (44) 631 – 10 – 78 wew. 3

Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym

Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach

Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach poszukuje osoby chętnej do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych.

Praca w środowisku na terenie gminy Drużbice.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny, tel. 504-704-884 lub osobisty w siedzibie Ośrodka, pokój nr 7.

Wójt Gminy Drużbice

Poszukuje osoby chętnej do udzielania konsultacji i specjalistycznego poradnictwa

dla osób uzależnionych i ich rodzin w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem uzależnień i przemocy w Drużbicach

Realizacja usługi na podstawie umowy zlecenia 

 

Przewidywany termin realizacji: od lipca 2024r. do grudnia 2024 r.

 

 1. Wymagania niezbędne

Zleceniobiorca winien:

 1. posiadać obywatelstwo polskie,
 2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. być osobą niekaraną za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. posiadać wykształcenie wyższe lub średnie,
 5. posiadać kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień lub uczestniczenie w procesie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień,
 6. posiadać doświadczenie w pracy terapeutycznej,
 7. być osobą komunikatywną, odpowiedzialną, dyskretną,
 8. mieć nieposzlakowaną opinię.
 9. Wymagania dodatkowe

Znajomość zagadnień z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

III. Przedmiot zlecenia:

 1. prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w Punkcie konsultacyjnym dla osób z problemem uzależnień i przemocy w Drużbicach, w jeden wybrany dzień tygodnia (preferowany wtorek), w godzinach popołudniowych, 2 godziny tygodniowo,
 2. prowadzenie sprawozdawczości z wykonywanych usług.

IV. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy do dnia 30 czerwca 2024 r. tel. 504-704-884 lub 44 631 10 13, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wójt Gminy Drużbice informuje, że pracownicy Urzędu Gminy w Drużbicach w najbliższych tygodniach, tj.: 03-14.06.2024 r., przeprowadzą kontrole nieruchomości w miejscowości Drużbice oraz Depczyk w zakresie wyposażenia posesji w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dowody uiszczania opłat potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2023 poz. 1469), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Ponadto informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić bezzwłocznie.

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

Szanowni Mieszkańcy,

porządek III Sesji Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Wadlewie przewiduje przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Drużbice za 2023 rok”.

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz.609) „Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy”.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Rada Gminy rozpatrzy raport podczas sesji w miesiącu czerwcu br. na której podejmowana będzie uchwała Rady Gminy Drużbice w sprawie absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. (art. 28aa ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym).

Nad przedstawionym raportem przeprowadzana jest debata. W debacie nad „Raportem o stanie Gminy Drużbice za 2023 rok” zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Drużbice.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym: Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby”.

Mieszkańcy chcący zabrać głos w dyskusji nad „Raportem o stanie gminy za rok 2023” mogą przekazać swoje zgłoszenie do Urzędu Gminy w Drużbicach.

Raport o Stanie Gminy Drużbice za 2023 rok

Obowiązek informacyjny dla uczestnika debaty nad raportem o stanie gminy

Zgłoszenie udziału w debacie

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20240521_senior_senior.png

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 18 czerwca 2024 roku (10:00-12:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89100&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celem spotkania online (webinarium) jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane do 17 czerwca 2024 roku. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu webinarium, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie (wraz z linkiem) będą przesyłane na bieżąco.

W celu uczestnictwa w webinarium niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące dołączenia do spotkania zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem (wraz
z linkiem) na spotkanie.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Urząd KNF - Program webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów - 18 czerwca 2024 roku

Klauzula RODO

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20240520_badanie_badanie.jpg

Zapraszamy wszystkie mieszkanki gminy Drużbice w wieku 45-74 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie wykonywały mammografii na bezpłatne badanie mammograficzne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Badanie wykonasz w mammobusie w dniu:

4 czerwca 2024 – wtorek (9-17)

przy Urzędzie Gminy

Drużbice 77A.

Zapisz się na mammografię:

- pod numerem: 42 254 64 17

- przez Internet na stronie medica.org.pl.

Do rejestracji proszę przygotować nr PESEL oraz nr telefonu.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20240520_wojsko_wojsko.jpg

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w projekcie „Trenuj z wojskiem 5”. W poprzednich 4 edycjach oraz jednej edycji specjalnej projektu – w szkoleniach wzięło już udział ponad 23 tys. Polaków.

Trenuj z wojskiem to bezpłatne 8-godzinne szkolenie prowadzone przez wojskowych instruktorów w jednostkach wojskowych. Szkolenie to skierowane jest do ochotników ze środowiska cywilnego. Plan szkolenia zakłada nabycie podstawowych umiejętności związanych z bezpieczeństwem i obronnością – posługiwanie się bronią, strzelanie na trenażerze, przetrwanie, zachowanie podczas alarmów, walkę wręcz, rzut granatem, itp.
Najnowsza edycja tej prospołecznej i proobronnej inicjatywy została dodatkowo wzbogacona o wiedzę i umiejętności z pogranicza wojskowości, właściwego zachowania w kryzysie oraz obrony cywilnej.

Format zakłada szkolenia organizowane w całej Polsce – co sobotę – począwszy od
11 maja do 13 lipca. Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby w wieku od 15 do 65 lat,  które chcą podnieść swoje poczucie bezpieczeństwa i nabyć lub udoskonalić podstawowe umiejętności obronne.

Na szkolenie można się zgłosić w każdej chwili do jednostki wojskowej, w której wyraża się chęć uczestnictwa w szkoleniu. 

25 maja 2024 r. szkolenie „Trenuj z Wojskiem" odbędzie się w 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Zgierzu

Dane do kontaktu i rekrutacji na szkolenie organizowane w Zgierzu 25 maja 2024 r.

MEDIA

REKRUTACJA

KOORDYNATOR

Joanna PILAS

tel. 261 442 501

tel. kom.: 575 823 160

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kpr. Magdalena STASIAK

tel. 261 443 595

tel. kom: 732 336 725

mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

por. Mateusz KOWALSKI

tel. 261 614 399

tel. kom. 790 614 399

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy zapewniają profesjonalne szkolenie, ubezpieczenie, wyżywienie. Nie zabraknie też świetnej atmosfery i możliwości przeżycia przygody z Wojskiem Polskim.                                         

Zapraszamy do kontaktu i zgłoszeń. Gwarantujemy, że warto!

Więcej informacji pod adresem -  http://wp.mil.pl/t02u