Szanowni Mieszkańcy,

porządek III Sesji Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Wadlewie przewiduje przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Drużbice za 2023 rok”.

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz.609) „Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy”.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Rada Gminy rozpatrzy raport podczas sesji w miesiącu czerwcu br. na której podejmowana będzie uchwała Rady Gminy Drużbice w sprawie absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. (art. 28aa ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym).

Nad przedstawionym raportem przeprowadzana jest debata. W debacie nad „Raportem o stanie Gminy Drużbice za 2023 rok” zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Drużbice.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym: Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby”.

Mieszkańcy chcący zabrać głos w dyskusji nad „Raportem o stanie gminy za rok 2023” mogą przekazać swoje zgłoszenie do Urzędu Gminy w Drużbicach.

Raport o Stanie Gminy Drużbice za 2023 rok

Obowiązek informacyjny dla uczestnika debaty nad raportem o stanie gminy

Zgłoszenie udziału w debacie