W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Drużbice otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2023 roku, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). Zgodnie z art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

Ogłoszenie komisja

Załącznik