Realizując Uchwałę Nr XLII/294/2010 Rady Gminy Drużbice z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminna Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Drużbice, informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Drużbice w 2023 r. z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 1. Przedmiot konsultacji:

Program Współpracy Gminy Drużbice w 2023 r. z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotowymi o których mowa w art. 3 ust. 3 stawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

rozpoczęcie – 3 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

zakończenie – 14 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

 1. Uczestnicy:
  • Organizacje pozarządowe,
  • Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), których określony w statucie obszar działania obejmuje Gminę Drużbice.
 2. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:

Urząd Gminy Drużbice – pracownik ds. promocji, zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi i OSP

 1. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie w sprawie Programu Współpracy Gminy Drużbice w 2023 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego należy składać na formularzu zgłoszenia opinii wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050. 192 .2022 Wójta Gminy Drużbice z dnia 30 września 2022 r. w jeden z przedstawionych sposobów:

 • pozostawić w sekretariacie Urzędu Gminy w Drużbicach
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@druzbice.pl
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice.

 

Zarządzenie 0050.192.2022