Drukuj

Szanowni Państwo !!

Wójt Gminy Drużbice informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Jednostka Samorządu Terytorialnego ma ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drużbice, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o dokonanie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji wprowadzane są w oparciu o zgłoszenie przedłożone przez właściciela lub użytkownika nieruchomości na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków i obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie gminnej ewidencji.

Druki oświadczenia można otrzymać w tutejszym urzędzie – Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub pobrać ze strony Urzędu Gminy (www.druzbice.pl → Formularze do pobraniaNieczystości ciekłe). Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy złożyć w terminie do 28 lutego 2022 r.

Jednocześnie informuję, że w przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi. W świetle przepisów przywołanej wyżej ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni wykonują wyspecjalizowane firmy posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wydane przez właściwego wójta (wykaz dostępny na stronie UG), a każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego.

Każdorazowa zmiana właściciela nieruchomości oraz zamiana zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni na inny system gromadzenia nieczystości płynnych wymaga złożenia nowego oświadczenia.