Uchwałą Nr XXX/282/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty Rada Gminy Drużbice zdecydowała
o podwższeniu dotychczasowej stawki. Obecnie cena za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 32,00 zł za miesięc od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W mocy pozostaje Uchwała Rady Gminy Drużbice Nr XXIII/220/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r., w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, na podstawie której zwalnia się w części z opłaty tj. w wyskości 2,00 zł od mieszkańca.

Zmianę przedstawia poniższa tabela.

 

Do października 2021 r.

Od listpada
2021 r.

Stawka

30

32

Stawka z ulgą za kompostownik

28

30


Nowa stawka będzie obowiązywać w 2022 roku.