Gmina Drużbice planuje przystąpić do programu grantowego pn. „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

 

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 1. nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w wyjątkowych przypadkach możliwy jest zakup komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
 2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
  w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 

Beneficjentami ostatecznymi projektu są uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich.

 

Wnioskodawcą będzie Gmina Drużbice, zaś Rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

 • oświadczenia, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez Gminę Drużbice,
 • zgody na przetwarzanie danych,
 • informacji o sprzęcie i usługach.

Oświadczenie złożone przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie zostanie zweryfikowane w zakresie jego poprawności. W szczególności, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie tj.

 • czy dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
 • czy dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej
  i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR;
 • dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W celu poprawnej weryfikacji należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia
w danym PPGR.

Szczegółowe informację dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Drużbicach (pokój nr 6).

 

Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie dla rodzica-opiekuna

2. Oświadcenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4. Informacja o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia Internetu